ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Ukončení služby
  1. Navigace
  2. Pro žadatele
  3. Ukončení služby

Ukončení služby

Ze strany poskytovatele

a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména:

 1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle odst. 2 čl. VII. Smlouvy, nebo pokud klient úhradu za ubytování a stravu neplatil podle odst. 3 čl. VII. Smlouvy,

2. neplacení úhrady, byl-li klient povinen platit úhradu podle čl. VII. Smlouvy.

 b) pokud došlo ke změně poměrů klienta, zejména zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje

 c) v případě opakovaného porušování vnitřních předpisů poskytovatele klientem za podmínky předchozího písemného upozornění na porušování pravidel vč. uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď); opakovaným porušením vnitřních předpisů poskytovatele se rozumí, pokud byl uživatel na porušení vnitřních předpisů písemně upozorněn v průběhu třech měsíců předcházejících tomuto porušení vč. výstrahy před možností ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele

 d) pokud se klient bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele ve smyslu čl. VI této smlouvy po dobu více jak 120 kalendářních dnů v  průběhu jednoho roku, přičemž se do celkové doby pobytu mimo zařízení poskytovatele nezapočítávají dny, kdy se jednalo o pobyt mimo zařízení z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) až d) tohoto článku činí 30 dní, a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena.

Ze strany uživatele

Služba je ukončena úmrtím uživatele nebo je možné ji ukončit na základě písemné výpovědi kdykoliv bez udání důvodů. Výpovědní lhůta pro výpověď klientem činí 30 dní, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.