ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Cílová skupina
  1. Navigace
  2. Domov Leontýn
  3. Cílová skupina

Cílová skupina

V DOZP jsou cílovou skupinou osoby od 18 let, které mají sníženou soběstačnost a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení, v DZR jsou cílovou skupinou osoby s autismem, také od 18 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. Služba je přednostně určena pro občany hlavního města Prahy, v případě volné kapacity také ostatním občanům ze Středočeského kraje. Žádosti osob, které mají trvalé bydliště mimo toto určení, nebo nebudou stanovenou diagnózou splńovat cílovou skupinu, pro které je naše sociální služby určena, nebudou zařazovány do pořadníku žadatelů.

Služby Domova Leontýn nejsou určeny osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nebo parazitární nemoci, osobám, které by svým chováním z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (akutní alkoholismus, toxikomanie, lidé s nekompenzovanou duševní poruchou, schizofrenií)

Definice mentálního postižení

Mentální postižení je vývojová porucha, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti - duševní, tělesné i sociální. Nejvýraznějším rysem je trvale narušená poznávací schopnost, jde o "trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku poškození mozku." Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezeny v závislosti na stupni postižení. Mentální postižení je stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování.  Jedná se o stav trvalý, který je buď vrozený, nebo časně získaný.

Stupně mentálního postižení

  • Lehká mentální retardace - opožděný řečový vývoj, hlavní problémy se vyskytují až s nástupem do školy. Většina jedinců je plně nezávislá v sebeobsluze a je schopna vykonávat jednoduchá zaměstnání. V sociálně nenáročném prostředí se dokáží pohybovat bez omezení a problémů. Velký význam má u těchto klientů výchovné prostředí.
  • Středně těžká mentální retardace - myšlení a řeč jsou výrazně omezené, stejně jako schopnosti sebeobsluhy. Klienti vyžadují chráněné prostředí (tj. hlavně chráněné bydlení a zaměstnání) po celý život. Řeč bývá obsahově chudá i v dospělosti, někdy dokonce zůstává na nonverbální úrovni. Postižení psychického vývoje je často kombinované epilepsií, neurologickými, tělesnými, smyslovými a dalšími duševními poruchami.
  • Těžká mentální retardace -výrazné opoždění psychomotorického vývoje je pozorovatelné již v předškolním věku. Možnosti sebeobsluhy jsou výrazně a trvale limitované, jedinci nejsou schopni sebeobsluhy. Řečový vývoj stagnuje na předřečové úrovni. Kombinace s motorickým postižením a s příznaky celkového poškození CNS. Velmi časté jsou stereotypní pohyby, sebepoškozování, afekty.
  • Hluboká mentální retardace - nutná trvalá péče i v nejzákladnějších životních úkonech, často těžké senzorické a motorické postižení a těžké neurologické poruchy. Komunikační schopnosti maximálně na úrovni porozumění jednoduchým požadavkům a nonverbálních odpovědí.

 

Definice poruch autistického spektra

Jako poruchy autistického spektra (PAS) se označuje řada poruch nervového systému, které zahrnují autismus, Aspergerův syndrom a další související stavy. Dnes již tyto poruchy nejsou oddělenými diagnózami, jde o jedinou poruchu, a to poruchu autistického spektra. Lidé s PAS jsou často velmi citliví na smyslové podněty a vyznačují se dvěma typy symptomů: problémy se sociální interakcí a v sociální komunikaci a také omezenými, opakujícími se vzorci chování, zájmů nebo činností.