ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Cílová skupina
  1. Navigace
  2. Domov Leontýn
  3. Cílová skupina

Cílová skupina

V DOZP jsou cílovou skupinou osoby od 11 let, které mají sníženou soběstačnost a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení, v DZR jsou cílovou skupinou osoby od 16 let s autismem, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. Služba je přednostně určena pro občany hlavního města Prahy, v případě volné kapacity také ostatním občanům ze Středočeského kraje.

Služby Domova Leontýn nejsou určeny osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nebo parazitární nemoci, osobám, které by svým chováním z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (akutní alkoholismus, toxikomanie, lidé s nekompenzovanou duševní poruchou, schizofrenií)

Definice mentálního postižení

Mentální postižení je vývojová porucha, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti - duševní, tělesné i sociální. Nejvýraznějším rysem je trvale narušená poznávací schopnost, jde o "trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku poškození mozku." Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezeny v závislosti na stupni postižení. Mentální postižení je stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování.  Jedná se o stav trvalý, který je buď vrozený, nebo časně získaný.

Stupně mentálního postižení

  • Lehká mentální retardace - opožděný řečový vývoj, hlavní problémy se vyskytují až s nástupem do školy. Většina jedinců je plně nezávislá v sebeobsluze a je schopna vykonávat jednoduchá zaměstnání. V sociálně nenáročném prostředí se dokáží pohybovat bez omezení a problémů. Velký význam má u těchto klientů výchovné prostředí.
  • Středně těžká mentální retardace - myšlení a řeč jsou výrazně omezené, stejně jako schopnosti sebeobsluhy. Klienti vyžadují chráněné prostředí (tj. hlavně chráněné bydlení a zaměstnání) po celý život. Řeč bývá obsahově chudá i v dospělosti, někdy dokonce zůstává na nonverbální úrovni. Postižení psychického vývoje je často kombinované epilepsií, neurologickými, tělesnými, smyslovými a dalšími duševními poruchami.
  • Těžká mentální retardace -výrazné opoždění psychomotorického vývoje je pozorovatelné již v předškolním věku. Možnosti sebeobsluhy jsou výrazně a trvale limitované, jedinci nejsou schopni sebeobsluhy. Řečový vývoj stagnuje na předřečové úrovni. Kombinace s motorickým postižením a s příznaky celkového poškození CNS. Velmi časté jsou stereotypní pohyby, sebepoškozování, afekty.
  • Hluboká mentální retardace - nutná trvalá péče i v nejzákladnějších životních úkonech, často těžké senzorické a motorické postižení a těžké neurologické poruchy. Komunikační schopnosti maximálně na úrovni porozumění jednoduchým požadavkům a nonverbálních odpovědí.