ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Ubytování
  1. Navigace
  2. Pobytové služby
  3. Ubytování
  4. Ubytování

Ubytování

Domov Leontýn poskytuje svým klientům celoroční ubytování. Službu si uživatelé platí ze svého příjmu, nejčastěji z invalidního nebo starobního důchodu. Zařízení měsíčně vyhotovuje vyúčtování.

 Uživatel se po svém příchodu ubytuje na pokoj, který je daný smlouvou a byl projednán před jeho přijetím. Přitom se přihlíží k jeho přání, zdravotnímu stavu a možnostem zařízení. Organizace si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím projednání s uživatelem přestěhovat uživatele na jiný pokoj v rámci zařízení. Odůvodněnými případy se rozumí krizová havarijní situace v zařízení, zhoršení zdravotního stavu uživatele na pokojích, kde není zajištěna stálá zdravotní služba, při déletrvajícím nedobrém soužití mezi spolubydlícími apod.

 Každý klient domova má právo vyslovit se k úrovni svého ubytování, požadovat nápravu, pokud panují mezi spolubydlícími vážné rozpory. Uživatel má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj dle provozních možností domova.

 Po individuálním vyhodnocení rizik je umožněno klientům používat vařiče a další elektrospotřebiče ve společných kuchyňkách. Uživatelé bydlí na pokojích se základním vybavením domova. Zařízení usiluje o vytvoření domácího prostředí a tak mají klienti právo vybavit a doplnit si pokoj vlastními drobnými předměty podle svého vkusu, jako jsou např. obrazy, květiny, barva pokoje apod. i vlastním drobným nábytkem např. křeslem, lampou, skříňkou, televizí, rádiem apod. Mají tedy možnost vybavit si pokoj podle svých představ, po předchozím projednání s vedením Domova Leontýn, a to za podmínek, že nábytek nesmí být napaden hmyzem, který by se mohl v domově rozšířit a nesmí jakýmkoli způsobem omezovat spolubydlící, což si zajistí klient jejich předchozím souhlasem.

 Stěhování při nástupu, při odchodu a údržbu vlastního majetku si zajišťuje klient na vlastní náklady. V případě úmrtí klienta bude postupováno individuálně v závislosti na vzniklé situaci. Obecně je stanoveno, že klient by měl v rámci smluvních podmínek zajistit osobu, která odstraní nábytek a zařízení zemřelého na vlastní náklady z objektu domova ve lhůtě 7 dní od vyrozumění. Tento majetek uschová na vlastní náklady do doby skončení dědického řízení v takovém stavu, v jakém jej převzal od Domova Leontýn. O této skutečnosti bude sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních.

 Uživatelé mají možnost mít vlastní klíč od pokoje nebo skříněk a uzamykat si, čímž je zajištěna nedotknutelnost jejich prostoru. Personál má z důvodu bezpečnosti k dispozici další klíč, kterým se lze v případě potřeby dostat do pokoje nebo skříně. K trvalému pobytu přihlašuje uživatele sociální pracovnice nebo mu zůstává původní trvalý pobyt. Klienti si mohou vybrat, zda si osobní doklady ponechají u sebe nebo uschovají v kanceláři organizace.

 Uživatelům není dovoleno přechovávat v domově zbraně, nebezpečné chemikálie, hygienicky závadné předměty a jiné věci v nadměrném množství. Přechovávat v domově, v prostorách hospodářského stavení, vlastní zvířata je dovoleno pouze po předchozím souhlasu ředitelky. Je možné ubytování partnerů.