ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Jednání s žadatelem
  1. Navigace
  2. Pro žadatele
  3. Jednání s žadatelem

Jednání s žadatelem

Organizace poskytuje sociální službu pouze občanům s trvalým bydlištěm v Praze, v případě neobsazeného místa, je možné přijmout občana ze Středočeského kraje. Žadatelé z jiných krajů nejsou tedy cílovou skupinou Domova Leontýn, který nemá celorepublikovou působnost.

Zájemci o službu lze poskytnou informace o DOZP Leontýn, který je domovem pro osoby se zdravotním postižením s mentální retardací a pro osoby s autismem takto:

a) Internet – www.leontyn.cz - informace o zařízení
b) Osobně předané informace při návštěvě a osobním nebo telefonickém jednání.
c) Písemné informace na základě písemného podání.
d) Zařízení dbá, aby zájemce o služby věděl zevrubně o všech podmínkách, které se k poskytování služby vztahují a rozuměl-li jim, tzn. seznámení je formou zapůjčením CD s dokumentem o organizaci, praktická ukázka zařízení, prohlédnutí informačních letáků nebo čtvrtletního zpravodaje.

Zájemce může požádat o poskytnutí sociální služby osobně, prostřednictvím zákonného zástupce, opatrovníka nebo prostřednictvím obce, ve které má trvalý pobyt.

a) Žádost (tiskopis) o přijetí do Domova musí být podána písemně, doložena lékařskou zprávou o zdravotním stavu žadatele, se stanovením stupně a míry postižení (diagnóza – prognóza).
b) Žádost potencionálního uživatele musí být zaevidována (datum přijetí žádosti, č.j., podpis osoby, která žádost přijala, …).
c) Zájemci o službu sdělí písemně nejpozději do 30-ti dnů (od přijetí žádosti), že uvedená žádost byla nebo nebyla přijata do evidence.
d) Dnem přijetí žádosti o poskytování sociální služby je zahájeno řízení.

Přijetí uživatele:

a) Komise ve složení sociální pracovník, vedoucí zdravotnických služeb a ředitelka na základě žádosti zájemce zváží, zdali služby, které žadatel žádá, zařízení poskytuje.
b) Místní šetření provede sociální pracovník zařízení u zájemce o službu. Sociální pracovník ověří vhodnost nabízených sociálních služeb pro žadatele.
c) Pokud je v zařízení volná kapacita a druh nabízených služeb žadateli vyhovuje bude uživateli nabídnuta domovem poskytovaná služba.
d) Na základě vzájemné dohody „uživatel – poskytovatel“ bude sepsána Smlouva o poskytování sociálních služeb v domově.

Nepřijetí uživatele:

a) Komise ve výše uvedeném složení zváží, zdali služby pobytové ve svém zařízení žadateli poskytnout nebo jej z nich vyloučit.
b) Poskytnutí pobytové služby se vylučuje, pokud není volná kapacita a dále dle § 36, vyhlášky č. 505/2006 Sb.
c) Pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení.
d) Pokud žadatel trpí akutním infekčním onemocněním.
e) Pokud chování žadatel z důvodu psychiatrické diagnózy zásadně ohrožuje a narušuje společné soužití ostatních uživatelů.
f) Pokud žadatel požaduje služby, které zařízení neposkytuje, je mu doporučeno jiné, pro něho vhodné zařízení
g) Žadatel musí být do 30ti dnů písemně informován o zdůvodněném nepřijetí o do domova, eventuálně o zařazení jeho žádosti do pořadníku.

Pořadník žádostí:

a) Budou tvořit přijaté a zaevidované žádosti zájemců o poskytování pobytové služby.
b) Při uvolnění kapacity v zařízení, budou žádosti zařazené do pořadníku postupně vyřizovány.
c) Žádosti zařazené do pořadníku musí být 1x ročně aktualizovány, vždy do 30. září kalendářního roku.

Smluvní jednání:

a) Žádosti o poskytování sociální služby přijímá, eviduje a vyřizuje sociální pracovník nebo ředitelka
b) Sociální pracovník vede a aktualizuje pořadník žádostí.
c) Sociální pracovník zahajuje smluvní jednání a v jeho průběhu svolává komisi k posouzení žádosti a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí klienta do zařízení a předkládá výsledek místního šetření u žadatele.
d) V průběhu smluvního jednání, pokud komise rozhodla o přijetí klienta, zpracovává smlouvu o poskytování sociálních služeb.
e) Po podepsání (oběma stranami) Smlouvy o poskytování sociálních služeb v domově, je smluvní jednání ukončeno a žadatel je přijat do domova.
f) Smluvní jednání je rovněž ukončeno, pokud komise odůvodněně rozhodne, že Smlouvu o poskytování sociálních služeb s žadatelem neuzavře.
g) Smluvní jednání je rovněž ukončeno stažením žádosti žadatele o umístění v domově.
h) Smluvní jednání probíhá nejdéle po dobu 30ti kalendářních dnů. Může být důvodně přerušeno, např. nedostatečným zasláním podkladů  a opět obnoveno. Může být prodlouženo o dalších 30 kalendářních dnů.
i) Veškerá závazná sdělení vůči žadateli – klientovi musí mít písemnou formu.