ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Jednání s žadatelem
  1. Navigace
  2. Pro žadatele
  3. Jednání s žadatelem

Jednání s žadatelem

Organizace poskytuje sociální službu pouze občanům s trvalým bydlištěm v Praze, v případě neobsazeného místa, je možné přijmout občana ze Středočeského kraje. Žadatelé z jiných krajů nejsou tedy cílovou skupinou Domova Leontýn, který nemá celorepublikovou působnost.

Zájemci o službu lze poskytnou informace o DOZP Leontýn, který je domovem pro osoby se zdravotním postižením s mentální retardací a pro osoby s autismem takto:

a) Internet – www.leontyn.cz - informace o zařízení
b) Osobně předané informace při návštěvě a osobním nebo telefonickém jednání.
c) Písemné informace na základě písemného podání.
d) Zařízení dbá, aby zájemce o služby věděl zevrubně o všech podmínkách, které se k poskytování služby vztahují a rozuměl-li jim, tzn. seznámení je formou zapůjčením CD s dokumentem o organizaci, praktická ukázka zařízení, prohlédnutí informačních letáků nebo čtvrtletního zpravodaje.

Zájemce může požádat o poskytnutí sociální služby osobně, prostřednictvím zákonného zástupce, opatrovníka nebo prostřednictvím obce, ve které má trvalý pobyt.

a) Žádost (tiskopis) o přijetí do Domova musí být podána písemně, může být doložena lékařskou zprávou o zdravotním stavu žadatele, se stanovením stupně a míry postižení (diagnóza – prognóza).
b) Žádost potencionálního uživatele musí být zaevidována (datum přijetí žádosti, č.j., podpis osoby, která žádost přijala, …).
c) Zájemci o službu sdělí písemně nejpozději do 30-ti dnů (od přijetí žádosti), že uvedená žádost byla nebo nebyla přijata do evidence.
d) Dnem přijetí žádosti o poskytování sociální služby je zahájeno řízení.

Přijetí uživatele:

a) Komise ve složení sociální pracovník, vedoucí zdravotnických služeb a ředitelka na základě žádosti zájemce zváží, zdali služby, které žadatel žádá, zařízení poskytuje.
b) Místní šetření provede sociální pracovník zařízení u zájemce o službu. Sociální pracovník ověří vhodnost nabízených sociálních služeb pro žadatele.
c) Pokud je v zařízení volná kapacita a druh nabízených služeb žadateli vyhovuje bude uživateli nabídnuta domovem poskytovaná služba.
d) Na základě vzájemné dohody „uživatel – poskytovatel“ bude sepsána Smlouva o poskytování sociálních služeb v domově.

Nepřijetí uživatele:

a) Komise ve výše uvedeném složení zváží, zdali služby pobytové ve svém zařízení žadateli poskytnout nebo jej z nich vyloučit.
b) Poskytnutí pobytové služby se vylučuje když:

dle § 36, vyhlášky č. 505/2006 Sb.

-) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

-) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

-) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; 

 

dle § 91, odst.3, zákona 108/2006 Sb.

-) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

-) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

-) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo

-) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

c) Pokud žadatel požaduje služby, které zařízení neposkytuje, je mu doporučeno jiné, pro něho vhodné zařízení
d) Žadatel musí být do 30ti dnů písemně informován o zdůvodněném nepřijetí o do domova, eventuálně o zařazení jeho žádosti do pořadníku.

Pořadník žádostí:

a) Budou tvořit přijaté a zaevidované žádosti zájemců o poskytování pobytové služby.
b) Při uvolnění kapacity v zařízení, budou žádosti zařazené do pořadníku postupně vyřizovány dle aktuální potřeby žadatelů.
c) Žádosti zařazené do pořadníku musí být 1x ročně aktualizovány, vždy do 30. září kalendářního roku.

Smluvní jednání:

a) Žádosti o poskytování sociální služby přijímá, eviduje a vyřizuje sociální pracovník nebo ředitelka
b) Sociální pracovník vede a aktualizuje pořadník žádostí.
c) Sociální pracovník zahajuje smluvní jednání a v jeho průběhu svolává komisi k posouzení žádosti a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí klienta do zařízení a předkládá výsledek místního šetření u žadatele.
d) V průběhu smluvního jednání, pokud komise rozhodla o přijetí klienta, zpracovává smlouvu o poskytování sociálních služeb.e) Po podepsání (oběma stranami) Smlouvy o poskytování sociálních služeb v domově, je smluvní jednání ukončeno a žadatel je přijat do domova.
f) Smluvní jednání je rovněž ukončeno, pokud komise odůvodněně rozhodne, že Smlouvu o poskytování sociálních služeb s žadatelem neuzavře.
g) Smluvní jednání je rovněž ukončeno stažením žádosti žadatele o umístění v domově.
h) Smluvní jednání probíhá nejdéle po dobu 30ti kalendářních dnů. Může být důvodně přerušeno, např. nedostatečným zasláním podkladů  a opět obnoveno. Může být prodlouženo o dalších 30 kalendářních dnů.
i) Veškerá závazná sdělení vůči žadateli – klientovi musí mít písemnou formu, tzn. pro něho ve srozumitelné podobě, i s využitím způsobů alternativní komunikace..