ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Ochrana práv uživatelů
  1. Navigace
  2. Standardy kvality
  3. Ochrana práv uživatelů

Ochrana práv uživatelů

Práva uživatelů

Každý člověk má svá práva a povinnosti. Zdravotní postižení může způsobit zbavení způsobilosti k právním úkonům, ale ne zbavení občanských práv, jako je např. právo na volný pohyb, na soukromí, na partnerský vztah apod.

Uživatelé mají právo využít služeb domova ve své nepříznivé životní situaci tak, aby poskytované sociální služby zachovávaly a rozvíjely jejich důstojný život, aby byly bezpečné a odborné. Mají právo, aby mohli žít způsobem blízkým domácímu prostředí, mohli využívat své vlastní možnosti, přirozené vztahové sítě, ale i místní instituce, které poskytují služby veřejnosti. Mají právo na vytváření příležitosti k tomu, aby mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou, byli chráněni před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby.

Povinností domova je respektování základních lidských práv, zejména ochrany osobní svobody, osobních údajů, práva na vzdělání, ochrana před jakýmikoli formami zneužívání, nucenými pracemi, diskriminací, mají právo na slušné a správné oslovování, na dodržování listovního tajemství apod. Ochrana soukromí - dodržování klepání před vstupem do pokoje a čekání na vyzvání, úklid za přítomnosti klienta, vstup bez vědomí uživatele jen zcela výjimečně, př. příchod k druhému spolubydlícímu, v případě nebezpečí, v případě, že zdravotní důvody neumožňují klientovi chápat tuto situaci. Při volbě ošacení se přihlíží ke vkusu a přání klienta.

Uživatelé mají právo na shromažďování a vedení takových údajů, které umožňují poskytovat bezpečné, odborné a kvalitní sociální služby. Mají právo se rozhodnout hlavně v oblasti stravování, vstávání a hygieny, i typu odebírané stravy, režimu dne, volby spolubydlícího. V režimu jsou respektovány zvyky a přání klientů (v profilu a v plánování) o uléhání, vstávání, výdeje a odběru stravy. Přeje-li si klient vykonávat činnost, která pro něj představuje určité riziko, jsou podnikány takové kroky, které mu umožní provádět zvolenou aktivitu za současné minimalizace rizika. Jako nástroj podpory při provádění rizikových činností se používá individuální plánování využívající nácviku rizikové situace, provádění činnosti s pracovníkem apod.

Zařízení zachovává neutralitu v jednání mezi uživatelem a rodinnými příslušníky, v případě, že je přání v rozporu s přáním jeho rodinných příslušníků, respektuje domov přání klienta.

Uživatelé mají právo si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi, právo být informováni o této možnosti a o její formě, mají právo vědět, na koho se obrátit. Uživatelé mají právo svobodně si zvolit nezávislého zástupce, který je bude při vyřizování stížnosti zastupovat, popř. včetně tlumočníka. Mají právo obdržet vyřízení stížnosti v  takové formě, která je jim srozumitelná. Kontakt s rodinou a blízkými přáteli je podporován a umožněn kdykoliv za předpokladu, že nenarušuje běžný režim klienta a soukromí spolubydlících.

Návštěvy v Domově Leontýn lze vykonávat v denní době, kterýkoliv den v týdnu bez omezení. Zařízení vydá informační oznámení v případě vyhlášení omezení návštěv z titulu zvláštních zdravotních opatření dle nařízení OHES. K dispozici je návštěvní místnost, popř. pokoj klienta, posezení na chodbách, dále pak areál parku. Návštěvy u ležících klientů je možno uskutečňovat u lůžek. Personál se snaží maximálně zajistit soukromí. Do prostor zařízení mají zakázán přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Všechny návštěvy mají povinnost nahlásit svoji přítomnost v domově službu konajícímu personálu.

Povinnosti uživatelů

Každý člověk má svá práva a povinnosti. Zdravotní postižení může způsobit zbavení způsobilosti k právním úkonům, ale ne zbavení občanských práv a povinností.

Zachovávat pravidla slušného chování, chovat se ohleduplně ke spolubydlícím a personálu. Způsobená škoda se řeší dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění. Hradit poskytnuté sociální služby v pravidelných měsíčních splátkách. V zájmu zachování základních principů osobní hygieny, zdravého osobního stylu a prostředí je povinen klient pečovat o pravidelnou osobní hygienu, pořádek v osobních věcech i ve svém pokoji a v celém areálu Domova Leontýn. Pokud by klienti nedbali hygienických norem a norem slušného chování, budou na tento stav písemně upozorněni, popř. jejich opatrovník. Pokud se jednání klienta nezlepší, bere se tento stav za hrubé porušování vnitřních pravidel se všemi právními důsledky z toho vyplývajících.