ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Standardy kvality
  1. Navigace
  2. Standardy kvality

Poslání Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Leontýn je za pomoci a podpory zaměstnanců umožňovat lidem se zdravotním postižením žít v našem zařízení co nejběžnějším svobodným a zodpovědným životem.  Cíle Klienti jsou ubytováni a stravují se podle svých potřeb a finančních možností. Klienti mají zajištěnu ošetřovatelskou a zdravotních péči, podle svého zdravotního stavu a schopností. Klienti jednají s úřady, prosazují svá práva, dle potřeby za pomoci pracovníků. Klienti jsou v rámci svých možností odpovědní za své konání, rozpoznávají rizika, předchází nebezpečným situací... Celý článek
Podávání stížností Podávání stížností, připomínek a námětů není zařízením vnímáno v negativním slova smyslu, nýbrž jako další prostředek ke zvyšování kvality poskytování sociální služby. Je snahou procesně zajistit, aby podání stížnosti nemohlo být osobě k tíži, a všichni pracovníci zapojení do vyřizování stížnosti jsou vázáni mlčenlivostí. Klienti jsou písemně, i v alternativní podobě sdělení seznámeni s možností podat stížnost. Není vyloučeno podávání anonymních stížností. I anonymní stížnost se projednává s dotčenou osobou, popř. se zjišťují stěžované okolnosti. S výstupy se nakládá jako s... Celý článek
Počátkem roku 2007 nabyl účinnosti zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a jeho prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb. Do systému sociální péče v České republice přinesl změnu. Narovnání vztahů v sociální péči, radikální odstranění mnohdy až diskriminačních poměrů a nastolení standardu, který chápe všechny občany jako zcela rovnoprávné subjekty práv a povinností. Standardy kvality sociálních služeb, podle kterých se ověřuje kvalita poskytovaných služeb, obsahují 15 standardů, rozdělených na konkrétní kritéria, z nichž 10 má zásadní povahu a jejich nenaplnění může vést až ke zruš... Celý článek
Práva uživatelů Každý člověk má svá práva a povinnosti. Zdravotní postižení může způsobit zbavení způsobilosti k právním úkonům, ale ne zbavení občanských práv, jako je např. právo na volný pohyb, na soukromí, na partnerský vztah apod. Uživatelé mají právo využít služeb domova ve své nepříznivé životní situaci tak, aby poskytované sociální služby zachovávaly a rozvíjely jejich důstojný život, aby byly bezpečné a odborné. Mají právo, aby mohli žít způsobem blízkým domácímu prostředí, mohli využívat své vlastní možnosti, přirozené vztahové sítě, ale i místní instituce, které poskytují služby v... Celý článek