Ubytování

Domov Leontýn poskytuje svým klientům celoroční ubytování. Službu si uživatelé platí ze svého příjmu, nejčastěji z invalidního nebo starobního důchodu. Zařízení měsíčně vyhotovuje vyúčtování.

 Uživatel se po svém příchodu ubytuje na pokoj, který je daný smlouvou a byl projednán před jeho přijetím. Přitom se přihlíží k jeho přání, zdravotnímu stavu a možnostem zařízení. Organizace si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím projednání s uživatelem přestěhovat uživatele na jiný pokoj v rámci zařízení. Odůvodněnými případy se rozumí krizová havarijní situace v zařízení, zhoršení zdravotního stavu uživatele na pokojích, kde není zajištěna stálá zdravotní služba, při déletrvajícím nedobrém soužití mezi spolubydlícími apod.

 Každý klient domova má právo vyslovit se k úrovni svého ubytování, požadovat nápravu, pokud panují mezi spolubydlícími vážné rozpory. Uživatel má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj dle provozních možností domova.

 Po individuálním vyhodnocení rizik je umožněno klientům používat vařiče a další elektrospotřebiče ve společných kuchyňkách. Uživatelé bydlí na pokojích se základním vybavením domova. Zařízení usiluje o vytvoření domácího prostředí a tak mají klienti právo vybavit a doplnit si pokoj vlastními drobnými předměty podle svého vkusu, jako jsou např. obrazy, květiny, barva pokoje apod. i vlastním drobným nábytkem např. křeslem, lampou, skříňkou, televizí, rádiem apod. Mají tedy možnost vybavit si pokoj podle svých představ, po předchozím projednání s vedením Domova Leontýn, a to za podmínek, že nábytek nesmí být napaden hmyzem, který by se mohl v domově rozšířit a nesmí jakýmkoli způsobem omezovat spolubydlící, což si zajistí klient jejich předchozím souhlasem.

 Stěhování při nástupu, při odchodu a údržbu vlastního majetku si zajišťuje klient na vlastní náklady. V případě úmrtí klienta bude postupováno individuálně v závislosti na vzniklé situaci. Obecně je stanoveno, že klient by měl v rámci smluvních podmínek zajistit osobu, která odstraní nábytek a zařízení zemřelého na vlastní náklady z objektu domova ve lhůtě 7 dní od vyrozumění. Tento majetek uschová na vlastní náklady do doby skončení dědického řízení v takovém stavu, v jakém jej převzal od Domova Leontýn. O této skutečnosti bude sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních.

 Uživatelé mají možnost mít vlastní klíč od pokoje nebo skříněk a uzamykat si, čímž je zajištěna nedotknutelnost jejich prostoru. Personál má z důvodu bezpečnosti k dispozici další klíč, kterým se lze v případě potřeby dostat do pokoje nebo skříně. K trvalému pobytu přihlašuje uživatele sociální pracovnice nebo mu zůstává původní trvalý pobyt. Klienti si mohou vybrat, zda si osobní doklady ponechají u sebe nebo uschovají v kanceláři organizace.

 Uživatelům není dovoleno přechovávat v domově zbraně, nebezpečné chemikálie, hygienicky závadné předměty a jiné věci v nadměrném množství. Přechovávat v domově, v prostorách hospodářského stavení, vlastní zvířata je dovoleno pouze po předchozím souhlasu ředitelky. Je možné ubytování partnerů.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením