Povinnosti uživatelů

Každý člověk má svá práva a povinnosti. Zdravotní postižení může způsobit zbavení způsobilosti k právním úkonům, ale ne zbavení občanských práv a povinností.

Zachovávat pravidla slušného chování, chovat se ohleduplně ke spolubydlícím a personálu. Způsobená škoda se řeší dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění. Hradit poskytnuté sociální služby v pravidelných měsíčních splátkách. V zájmu zachování základních principů osobní hygieny, zdravého osobního stylu a prostředí je povinen klient pečovat o pravidelnou osobní hygienu, pořádek v osobních věcech i ve svém pokoji a v celém areálu Domova Leontýn. Pokud by klienti nedbali hygienických norem a norem slušného chování, budou na tento stav písemně upozorněni, popř. jejich opatrovník. Pokud se jednání klienta nezlepší, bere se tento stav za hrubé porušování vnitřních pravidel se všemi právními důsledky z toho vyplývajících.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením